Đăng ký tài khoản Forex

Để đăng ký tài khoản Domo, vui lòng điền và gửi biểu mẫu này:

Personal Information

Chi tiết địa chỉ

Thông tin tài chính

Kinh nghiệm giao dịch (tính bằng năm)

Tải lên Tài liệu

 
Bằng cách nhấp vào 'Đăng ký' bên dưới, tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu tất cả tài liệu hợp pháp bao gồm các điều khoản và điều kiện, Chính sách bảo mật, Xung đột chính sách lãi suất, Chính sách thực thi tốt nhất, Chính sách hoàn trả và tôi đồng ý bị ràng buộc bởi các chính sách và điều khoản này và mở tài khoản với Capstone.
 
* phần bắt buộc

 
captcha